Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018


Σχέδιο – πρόταση του προς τροποποίηση
Καταστατικού του Συλλόγου

Αγαπητά μέλη,

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί πρόταση του Δ.Σ. για το νέο Καταστατικό τού Συλλόγου μας. Όπου υπάρχει κίτρινη ή κόκκινη επισήμανση, είναι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες στο υπάρχον Καταστατικό.

Παρακαλούμε να το μελετήσετε προκειμένου στη Συνέλευση της 11ης Φεβρουαρίου 2018 να καταθέσετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας.

Η πρόταση του νέου καταστατικού περιλαμβάνεται επίσης στο περιοδικό "ΕΚΦΡΑΣΗ" τευχος 64 που εκδίδει ο σύλλογος και θα λάβετε τις προσεχείς ημέρες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α΄.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Οι καταγόμενοι από τον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας ιδρύουν Σύλλογο με την επωνυμία Σύλλογος
Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που αποτελεί νομικό πρόσωπο με έδρα τον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας.

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

      Η πολιτιστική καλλιέργεια των μελών του, η προστασία, διαφύλαξη, ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού, του νομού και της ευρύτερης περιοχής.

      Η επικοινωνία για την ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και τη σύσφιξη φιλικών δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

      Η μελέτη και η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αφορούν στους κατοίκους του χωριού. Η υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι σ’ αυτά τα προβλήματα και η συλλογική δράση για την επίλυσή τους.

      Η συνεργασία με Συλλόγους που έχουν τους ίδιους σκοπούς και η μελλοντική συμμετοχή σ’ ένα διασυλλογικό όργανο.

      Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού μέσα από την κοινή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών.

      Η παρόρμηση των κατοίκων και των μελών για την κατασκευή κοινοτικών έργων και έργων εξωραϊσμού του χωριού.

      H συλλογή, έρευνα, μελέτη και διαφύλαξη στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού κάθε λαογραφικού και πνευματικού υλικού που σχετίζεται με το χωριό, τον νομό και την ευρύτερη περιοχή.

      Ο Σύλλογος απέχει από κάθε πολιτική και συνδικαλιστική δράση.

Άρθρο 3ο

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως :

      Διαλέξεις και συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και μουσικέςεκδηλώσεις, εκδρομές και χοροί, έκδοση εντύπων και γενικά κάθε μέσο που τα όργανα και οι τομείς του Συλλόγου θα θεωρήσουν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

      Η έκδοση του περιοδικού του Συλλόγου με τίτλο «ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΩΤΩΝ». Σκοπό έχει τηνενημέρωση των μελών, την ανάπτυξη και προαγωγή των πνευματικών και κοινωνικών τους αναζητήσεων,τη δυνατότητα όλα τα μέλη να εκφράζουν ενυπόγραφα τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις ιδέες τους. Θα εκδίδεται κάθε τρίμηνο, και θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται η μορφή και ο χρόνος έκδοσής του με απόφαση του Δ.Σ.

      Η απονομή βραβείων σε διακριθέντες μαθητές και σπουδαστές, η χορήγηση υποτροφιών σε όσους εξ αυτών είναι οικονομικά ασθενέστεροι και η εν γένει ενίσχυση είτε χρηματική είτε με τη μορφή διπλώματος ή επαίνου για οποιαδήποτε προσπάθεια έχει σκοπό την προβολή του χωριού, εφόσον τα οικονομικά του Συλλόγου το επιτρέπουν.

      Η λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής, πνευματικής και λαογραφικής μνήμης του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας.

      Η συνδρομή με οικονομικά και κάθε άλλου είδους μέσα στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση του χωριού και ειδικότερα η ενίσχυση των πάσης φύσεως έργων κοινής ωφέλειας που προάγουν τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό, την προσέλκυση των νέων που κατάγονται από το χωριό, καθώς και επισκεπτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β΄.

Τ Α Μ Ε Λ Η.

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

·         Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει όποιος κατάγεται από τον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, είναι πρόθυμος να εργασθεί για την επιτυχία των σκοπών του και δέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού. Θεωρείται ότι κατάγεται από τον Ασπρόπυργο εκείνος που γεννήθηκε εκεί ή κατάγονται οι γονείς του ή ένας από τους γονείς του ή ένας από τους παππούδες του ή ένας από τους συζύγους.

      Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του τακτικού μέλους πρέπει να καταβάλει για τη συνδρομή του το ποσόν που θα ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 8.

      Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην τακτική Γ.Σ., ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη, άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο και δεν είναι μέλη του. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνελεύσεις και να μετέχουν στις συζητήσεις  χωρίς να έχουν δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να ψηφίζουν.

      Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν οι απανταχού εκτός Ελλάδας Ασπροπυργιώτες, οι οποίοι εφόσον εγκατασταθούν στην Ελλάδα ή είναι παρόντες στις συνελεύσεις θεωρούνται αυτοδικαίως τακτικά μέλη.

      Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης των πολιτικών του δικαιωμάτων και εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα :

      Να εκλέγει και να εκλέγεται.

      Να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον Σύλλογο και να την αναπτύσσει στα αρμόδια όργανα.
      Να προτείνει νέα μέλη.

Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση :

      Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

      Να πληρώνει τις συνδρομές του και να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.).

      Να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει.

Άρθρο 6ο

Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μετά από απόφαση του Δ.Σ. τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη ή με αποβολή από τον Σύλλογο μέχρι 6 μήνες ή με διαγραφή, εφόσον :

      Παραβιάζει το καταστατικό.

      Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

      Προσβάλλει με τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του την υπόληψη του Συλλόγου ή διαταράσσει την ησυχία του ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις βασικές αρχές λειτουργίας του.

      Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει τον Σύλλογο ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών του.

      Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Εάν μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα και περισσότερο από 2 έτη την καταβολή της συνδρομής του, το Δ.Σ. με έγγραφό του το καλεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία. Αν το μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να το διαγράψει.

      Το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών, μπορεί να γραφεί οποτεδήποτε, αφούεξοφλήσει τις οφειλές του προς τον Σύλλογο.

Άρθρο 7ο

Το μέλος του Συλλόγου που τιμωρείται με αποβολή ή διαγραφή, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ.,
που αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την τροποποίηση (μείωση ή επαύξηση) ή εξάλειψη της ποινής του, αφού προηγουμένως ακούσει το τιμωρημένο μέλος και το Δ.Σ.

Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εάν το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα.

Επανέρχεται στη θέση του μόνον αν απαλλαγεί της κατηγορίας ή τιμωρηθεί με επίπληξη.

Η πιο πάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που, όμως, δεν μπορεί
να ξεπερνάει τους δύο (2) μήνες από τότε που το Δ.Σ, θα πληροφορηθεί το παράπτωμα.Άρθρο 8ο

Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια. Το ύψος της συνδρομής και κάθε άλλη μελλοντική μεταβολή καθορίζεται με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του Δ.Σ.

Η συνδρομή ορίζεται στο ποσόν των 20 €.

Άρθρο 9ο

Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατόν να αποχωρήσει από τον Σύλλογο, αφού καταθέσει σχετική έγγραφη
δήλωση στο Δ.Σ. Μπορεί να γίνει πάλι μέλος, όταν θελήσει, ακολουθώντας τις οριζόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ΄.

ΠΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 10ο

Πόροι του Συλλόγου είναι :

      Οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.

      Οποιαδήποτε δωρεά, αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.

      Εισπράξεις από καθιέρωση λαχείου και διοργάνωση χορών, εορτών και θεατρικών παραστάσεων και γενικά από κάθε είδους εκδήλωση.

      Κάθε είδους παροχές και επιχορηγήσεις εκ μέρους του Δημοσίου, Ιδιωτών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Ο.Τ.Α.

      Τα έσοδα από εκδηλώσεις του Λαογραφικού Μουσείου Ασπροπύργου.

      Κάθε έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα, εφόσον εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Δαπάνες του Συλλόγου είναι τα κονδύλια που αναφέρονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση, ενώ απαγορεύεται ρητά κάθε άλλη δαπάνη χωρίς την έγκριση του Δ.Σ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ΄.

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η - Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

Άρθρο 11ο

Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία και δύο Συμβούλους, που πληρούν τις απαιτούμενες από το Καταστατικό προϋποθέσεις και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται για δύο (2) χρόνια και η εκλογή του πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γ.Σ., η οποία συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού.


Άρθρο 12ο

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ. συγκαλούνται από τον πρώτο πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Βοηθό του Ταμία.

Μέσα σε οκτώ (8) επίσης ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του προηγουμένου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία του Συλλόγου.

Άρθρο 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, αλλά και όποτε άλλοτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ. με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία θα καθορίζουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 14ο

Όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) διαδοχικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα για περισσότερες από δέκα (10) διαδοχικές συνεδριάσεις, δύναται να θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί και να αναπληρωθεί από τον επιλαχόντα σύμβουλο που έχει σειρά. Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από τρία (3) μέλη του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές θέσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρός του είναι υποχρεωμένος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να συγκαλέσει Έκτακτη Γ.Σ. με πρώτο θέμα τη συμπληρωματική εκλογή συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Άρθρο 15ο

Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκτός από εκείνα για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο στα δικαστήρια, σε κάθε αρχή και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου.

Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Άρθρο 17ο

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθή-
κοντά του εκτελεί ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 18ο

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το αρχείο του Συλλόγου και φυλάει τη σφραγίδα του.

      Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο

      Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

      Συντάσσει και συνυπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες, για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου.

      Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς τον Σύλλογο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Τις ετήσιες συνδρομές των μελών μπορούν να εισπράττουν επίσης ο βοηθός του Ταμία και ο Γραμματέας. Ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, φυλάει όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό του ταμείου.

Καταθέτει σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του Συλλόγου, μπορεί όμως, με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο ταμείο του ένα ποσό μέχρι 1.000 € το ανώτερο για τις επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοστεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Οι αναλήψεις των χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών, που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου,
πραγματοποιούνται από τον Ταμία, τον Βοηθό Ταμία ή άλλο Σύμβουλο, μετά από εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Ο Σύμβουλος που έχει εκλεγεί ως Βοηθός του Ταμία, βοηθάει τον Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή δεν μπορεί ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του και έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις καρτέλες των συνδρομών και γενικά των οικονομικών παροχών των μελών προς τον Σύλλογο.

Άρθρο 20ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται και το Δ.Σ. Οι επόμενοι δυο (2) κατά σειρά επιτυχίας από τους  υποψηφίους της Εξελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται ως επιλαχόντες.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

Της Εξελεγκτικής Επιτροπής προεδρεύει ένας από τους εκλεγέντες που ορίζεται από αυτούς, είναι δε και ο υπεύθυνος για την έγκαιρη σύνταξη της έκθεσης του ελέγχου, την οποία υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γ. Συνέλευση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα με δυο από τα τρία μέλη παρόντα.


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε΄.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Άρθρο 21ο

Το Λαογραφικό Μουσείο Ασπροπύργου Ευρυτανίας, με έδρα τον Ασπρόπυργο, στεγάζεται σε νεόδμητο κτήριο, το οποίο οικοδομήθηκε εξολοκλήρου με δαπάνη του Συλλόγου σε οικόπεδο του Δήμου. Έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, ταξινόμηση και συντήρηση παντός είδους αντικειμένων που σχετίζονται με τον λαϊκό μας πολιτισμό, όπως λαϊκές φορεσιές, έπιπλα, εργαλεία, κεντήματα και
φωτογραφίες από το απώτερο ή άμεσο παρελθόν, τη διατήρηση της ιστορικής, πνευματικής και λαογραφικής μνήμης του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας.

Το Λαογραφικό Μουσείο θα βρίσκεται πάντα υπό την εποπτεία του Συλλόγου Ασπροπυργιωτών. Τα λειτουργικά του έξοδα θα καλύπτονται από τον Σύλλογο και από έσοδα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του.

Για τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου, το Δ.Σ του Συλλόγου θα ορίζει πενταμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συλλόγου Ασπροπυργιωτών, ένα μέλος του Δ.Σ, δύο τακτικά μέλη του Συλλόγου και έναν ευεργέτη του Λαογραφικού Μουσείου, που θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η προαναφερόμενη επιτροπή θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση, συντήρηση, λειτουργία, εποπτεία και φροντίδα του χώρου του Λαογραφικού Μουσείου, κατανέμοντας κατά την κρίση της και κατά τις ανάγκες που προκύπτουν τις αρμοδιότητες κάθε μέλους της επιτροπής.

Η επιτροπή λειτουργίας και διαχείρισης του Λ.Μ., με τη σύμφωνη γνώμη και του Δ.Σ του Συλλόγου, θα έχει αρμοδιότητα να αναπτύσσει συνεργασίες και να συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Λαογραφικό Μουσείο και στον Σύλλογο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΣΤ΄.

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ι Σ -
Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Άρθρο 22ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες. Συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με πρόσκληση που ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο του Συλλόγου, στην ομάδα κοινωνικής δικτύωσης και στο περιοδικό του Συλλόγου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. συμμετέχουν σε αυτή με πλήρη δικαιώματα (δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να εκλέγονται και να συμμετέχουν στις συζητήσεις).

Άρθρο 23ο

Οι συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου, βρίσκονται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 25% των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της συνέλευσης .

Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών.

Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο.

Εάν η συνέλευση δεν επιτύχει απαρτία, την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος και με τα ίδια θέματα στην ημερήσια διάταξη, συγκαλείται δεύτερη που έχει απαρτία με όσα μέλη παρίστανται σε αυτή.

Άρθρο 24ο

Στις Γ.Σ. καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα εκτελούν μέλη του Συλλόγου, που εκλέγονται με ανάταση των χεριών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της Γ.Σ. και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει τον λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.

Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκειά της. Το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τον λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλλει από την αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά τους  μποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ., που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.

Άρθρο 25ο

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέμα που το Καταστατικό απαιτεί συγκεκριμένη πλειοψηφία. Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που η Γ.Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο για θέματα ένστασης εναντίον εγγραφής μέλους ή τιμωρίας με διαγραφή ή αποβολή και γενικά επί προσωπικού θέματος.

Άρθρο 26ο

Η Τακτική Γ.Σ. πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου.

      Στην Τακτική Γ.Σ. διαβιβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγουμένης Γ.Σ. και λογοδοτεί το Δ.Σ. για τη δραστηριότητα του Συλλόγου (τη σχετική με τη πραγματοποίηση των σκοπών του και την εφαρμογή του Καταστατικού) στη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου. Μετά διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου έτους και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η Γ.Σ. εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. Έπειτα διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από το 1/10 τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στη Γραμματεία μια βδομάδα πριν τη σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ.

      Στις Τακτικές, όπως και στις Έκτακτες Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν  περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν εξαντληθούν τα θέματα αυτής.


Άρθρο 27ο

Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται :

      Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Μετά από αίτηση, που υπογράφεται από το 1/10 τουλάχιστον των μελών και περιέχει τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης, οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή την υποβολή της σχετικής αίτησης των μελών.

Άρθρο 28ο

Κάθε δεύτερο χρόνο, στην Τακτική Γ.Σ. και μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, γίνονται οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα ονόματα των υποψηφίων αναρτώνται στον ιστότοπο και στην ομάδα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου. Κάθε υποψήφιος έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει στο Δ.Σ. του Συλλόγου την υποψηφιότητά του  τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα από την ημέρα των εκλογών για την έγκαιρη κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων για το Δ.Σ. καιτην Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται για την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας ώστε να
συμπληρωθεί στο μεταξύ ο απαιτούμενος αριθμός.

Όλα τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι επτά (7) υποψηφίους για τα μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) για τα
μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά πρώτοι πλειονοψηφήσαντες και της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι τρεις πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, η οποία καθορίζεται από τον αριθμότων σταυρών προτίμησης που συγκεντρώνει καθένας από τους υποψηφίους. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που έχει τη φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Οι αρχαιρεσίες τελειώνουν την ώρα που το Δ.Σ. αποφασίσει, αλλά μπορούν να παραταθούν όσο υπάρχει συμμετοχή στις εκλογές.

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση.

Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και αναρτά Πρακτικό των Αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο, που καλεί το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.

Μετά την εκλογή, το Δ.Σ. συνέρχεται εντός δεκαπέντε ημερών (15) και προβαίνει στη σύνθεσή του. Μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από τη σύνθεσή του, με πρόσκληση του Προέδρου συνέρχεται με το προκάτοχο Δ.Σ. και παραλαμβάνει από αυτό τα αρχεία, τη σφραγίδα και την εν γένει περιουσία του Συλλόγου, αναλαμβάνοντας έτσι τη διοίκηση αυτού.

Το Δ.Σ. με την ανάληψη της διοίκησης του Συλλόγου γνωστοποιεί στα μέλη τη σύνθεσή του μέσω του ιστότοπού του, της ομάδας κοινωνικής δικτύωσης και του περιοδικού.

Επιπλέον ενημερώνονται με επιστολές για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. οι Τράπεζες με τις οποίες  συναλλάσσεται και η Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει ο Σύλλογος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ΄.

Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

Άρθρο 29ο

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και εσωτερικά οι λέξεις «ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1962» και ανάγλυφη παράσταση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Η΄

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Άρθρο 30ο

Για τη διάλυση του Συλλόγου ή την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η σύγκληση Γ.Σ., η οποία έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν ένας τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η απόφαση για την τροποποίηση ή τη διάλυση πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ¾ των πιο πάνω μελών.

Άρθρο 31ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ή τους σχετικούς με τα σωματεία νόμους, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ., που υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επομένης Γ.Σ.

Άρθρο 32ο

Όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου μειωθεί σε λιγότερα από δέκα (10) μέλη ο Σύλλογος διαλύεται.
Τη διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.

Το ενεργητικό που απομένει μετά την εκκαθάριση και το υπόλοιπο της περιουσίας του Συλλόγου, θα διατεθεί στο Λαογραφικό Μουσείο και στην περίπτωση μη αποδοχής από αυτό, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με την επιθυμία των αειμνήστων ιδρυτών του Συλλόγου.

Άρθρο 33ο

Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Σωματείου, οι οποίοι και υπερισχύουν από το παρόν Καταστατικό, και θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με αυτόν.

Άρθρο 34ο

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα τριάντα τέσσερα (34) μετά τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως  τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. των μελών

στις xx/xx/2018


που έγινε στο xxxxxxxx Αττικής.